Gjennomførte møter

 

Samisk videregående skole og reindriftsskole 5. april 2018 i Kautokeino

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte styrelederen, styresekretæren, rektor, assisterende rektor og to lærere. I tillegg hadde vi et eget møte med fem av elevene på skolen. Vi fikk informasjon om skolens egenart, utfordringsbildet og hva elevene er opptatt av og mener er viktig for å sikre en god og trygg opplæring.

 

Samiske veivisere 5. april 2018 i KautokeinoUtvalgsleder og to fra sekretariatet møtte årets fire samiske veiviserne og rådgiveren for veiviserne. Vi fikk informasjon om veivisernes erfaringer fra møte med elever rundt omkring i landet og innspill om opplæring i og på samisk. Veiviserne delte også egne erfaringer med oss om sin egen samiskopplæring.

 

Senter for samisk i opplæringa 5. april 2018 i Kautokeino

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte tre ansatte ved dette nasjonale senteret. Vi fikk innspill om uklarheter i regelverket, forslag til materielle endringer i regelverket og informasjon om praksis.

 

Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD) 5. april 2018 i Kautokeino

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte to ansatte i SEAD. SEAD er en del av Statped og yter bl.a. landsdekkende tjenester tilpasset samiskspråklige barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi fikk både innspill om hvilke særskilte utfordringer denne gruppen har, men også mer generelle innspill knyttet til utfordringsbildet.

 

Sametinget 4. april 2018 i Karasjok

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og fire fra Sametingets administrasjon. Vi fikk innspill om utfordringer med opplæringsloven som styringsdokument og om hvordan loven kan bidra til en god skole og sørge for at samiske elever får god opplæring. Blant temaene vi drøftet på møtet var begrensningene i dagens lov i retten til opplæring i og på samisk, oppfølging av samiske læreplaner, behovet for samiske læremidler og bruk av fjernundervisning og hospitering i opplæring i og på samisk.

 

Karasjok grunnskole 4. april 2018 i Karasjok

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte rektor. Vi fikk innspill om utfordringer med regelstyringen av skolen. Blant temaene vi drøftet på møtet var rektorrollen, erfaringer med de nye reglene om skolemiljø, kultur for styring og regelverksetterlevelse i skolen og opplæring i og på samisk.

 

Sandfallet ungdomsskole 3. april 2018 i Alta

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte rektor og to lærere. I tillegg hadde vi et eget møte med seks av elevene på skolen. Fra eleven fikk vi blant annet innspill om temaene likebehandling, opplæring i samisk, behov for helsesøster, elevmedvirkning, inndeling i grupper, ordensreglement, innemiljø og mobbing. Av rektor og lærerne fikk vi blant annet innspill om kunnskap om og forståelsen av opplæringsloven, behovet for fleksibilitet og utfordringer i skolen og nødvendigheten av å prioritere.

 

Alta kommune og RSK Vest Finnmark 3. april 2018 i Alta

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte skolefaglig ansvarlig i kommunen og kontorleder for regionalt samarbeid om kompetanseutvikling i skole og barnehage i Vest Finnmark. Vi fikk blant annet innspill om bruken, forståelsen og etterlevelsen av opplæringsloven, rektorrollen, skolekulturen og opplæring i samisk. I tillegg fikk vi informasjon om en dialog-café som RSK Vest Finnmark hadde gjennomført for å få vite hva ungdommen selv mente om frafall.

 

Aksjon skolebibliotek og Bibliotekarforbundet 5. mars 2018 i Oslo

To fra sekretariatet møte to fra Aksjon skolebibliotek og Bibliotekarforbundet. Sekretariatet ga informasjon om utvalget, arbeidet og videre prosess. Vi fikk forslag om hvordan regelfestingen av skolebibliotek kan styrkes og informasjon om praksis. Se for øvrig innspill til utvalget fra Aksjon skolebibliotek, Bibliotekarforbundet m.fl.

 

Friskoleorganisasjonene 28. februar 2018 i Oslo

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte friskoleorganisasjonene for å presentere utvalgets arbeid. Vi fikk eksempler på problemstillinger som organisasjonene er opptatt av.

 

Norsk lektorlag 22. februar 2018 i Oslo

To fra sekretariatet møtte tre representanter fra Lektorlaget, inkludert leder Rita Helgesen. Vi fikk innspill om utfordringer med dagens regelverk sett fra lærernes perspektiv og råd om hva som bør ivaretas i nytt regelverk.

 

Språkrådet, 16. februar 2018, Oslo

Opplæringslovutvalget ønsker å få hjelp fra Språkrådet i arbeidet med å lage en ny opplæringslov med et klart og godt språk. Utvalgslederen og ett av medlemmene fra sekretariatet møtte representanter fra Språkrådet for å drøfte hvordan utvalget, sekretariatet og Språkrådet kan samarbeide.

 

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 15. februar 2018 i Oslo

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte SRY for å presentere utvalgets arbeid. Vi fikk innspill om utfordringer med dagens regelstyring av fag- og yrkesopplæringen og ble oppfordret til å ivareta partsperspektivet i nytt regelverk.

 

Teknologirådet 9. februar 2018 i Oslo

Utvalgsleder og tre fra sekretariatet møtte Teknologirådet. Vi fikk informasjon om Teknologirådets arbeid på skoleområdet og om digitale trender. Vi drøftet muligheter og utfordringer økt bruk av teknologi i skolen. Sentrale temaer var fjernundervisning, bruk av smarte digitale læremidler og digital medvirkning.

 

Brukerkonferansen 2018, 7. februar 2018, Oslo

Hvert år arrangerer Statlig spesialpedagogisk støttetjeneste (Statped) en brukerkonferanse. To av medlemmene i sekretariatet deltok på konferansens dag 2, der temaet var «Den digitale framtida – kan den gi bedre tjenester?»

 

Utdanningsforbundet, 29. januar 2018, Oslo

Utdanningsforbundets har opprettet en egen arbeidsgruppe som skal følge Opplæringslovutvalgets arbeid. Sekretariatet var invitert til et møte med arbeidsgruppen, og målet med møtet var først og fremst å etablere kontakt.

 

Sametingets administrasjon 14. desember 2017 i Oslo

Utvalgsleder og en fra sekretariatet møtte syv fra Sametingets administrasjon for å presentere utvalgets mandat og arbeid. Vi ba om innspill om fagpersoner, forskning mv. som kan bidra til utvalgets kunnskapsgrunnlag. Sametinget oppfordret utvalget til å særlig se på uklarheter i loven og på regelverksetterlevelse på det samiske området.

 

Barneombudet 17. november 2017 i Oslo

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte Anne Lindboe og tre andre fra Barneombudet. Vi fikk innspill og råd om hvordan barns rett til medvirkning kan sikres i utvalgets arbeid, og tips til gode metoder for involvering av barn og unge.

Planlagte møter

 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Unge funksjonshemmede 9. mai 2018 i Oslo

Organisasjonene er invitert til et møte med utvalgsleder og sekretariatet for å drøfte hovedutfordringene med dagens regelstyring av grunnopplæringen og hva som er gode prinsipper for regelstyring.