Gjennomførte møter

 

Møte med Utdanningsetaten i Oslo kommune, 6. desember 2018 i Oslo.

Sekretariatet møtte flere fra Utdanningsetaten og rektor ved Nordvoll skole og autismesenter. Tema for møtet var skolens omsorgsansvar og bruk av makt og tvang. Vi fikk informasjon om skolehverdagen ved Nordvoll skole og autismesenter, og vi drøftet utfordringer og dilemmaer.

 

Møte med Skolelederforbundet, 4. desember 2018 i Oslo

Sekretariatet møtte forbundsleder Stig Johannessen og to fra forbundets sekretariat. Vi informerte kort om utvalgets arbeid så langt. Skolelederforbundet ga flere innspill, blant annet om å lede profesjonsfellesskap og rektors ansvar for den faglige og pedagogiske ledelsen.

 

Møte med Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU), 22. november 2018 i Oslo

Utvalgsleder Jon Christian Fløysvik Nordrum og sekretariatet møtte FFU. Utvalgsleder presenterte kort mandatet og utvalgets arbeid så langt. FFU ga innspill om flere problemstillinger de ønsker at utvalget skal vurdere, blant annet rammene for retten til videregående opplæring, grenseoppgangen mellom ulike regelverk – særlig helse, og undervisningsbegrepet og årstimetall.

 

Møte med Utdanningsforbundet, 29. oktober 2018 i Oslo

Utvalgsleder og sekretariatet møtte 1. nestleder Terje Skyvulstad og flere fra forbundets sekretariat. Utvalgsleder informerte om utvalgets mandat og arbeidet så langt. Utdanningsforbundet ga oss flere innspill, blant annet om profesjonsutøvelse, kompetansekrav og spesialundervisning.  

 

Møte med Stoltenbergutvalget, 29. oktober 2018 i Oslo

Utvalgsleder Jon Christian Fløysvik Nordrum og sekretariatet møtte leder av Stoltenbergutvalget og deres sekretariatet. Stoltenbergutvalget skal samle kunnskap om hvorfor kjønnsforskjeller i skolen oppstår, og komme med forslag til hva som kan gjøres for å motvirke dem. Utvalgslederne informerte hverandre om arbeidet og flere felles problemstillinger ble diskutert.

 

Møte med Datatilsyn, 9. oktober 2018 i Oslo

Medlemmer fra utvalget og sekretariatet møtte to representanter fra Datatilsynet for å drøfte personvernproblematikk blant annet knyttet til bruk av «smarte» digitale læremidler og innsamling av data om elever. Datatilsynet fortalte om sin erfaring når det gjelder personvernutfordringer i skolesektoren og viste blant annet til tilsyn som ble gjennomført i 2013-2014, se oppsummeringsrapporten fra tilsynet. I tillegg redegjorde Datatilsynet om adferdsnormer, et regelsett for hvordan virksomheter skal innrette seg for å etterleve kravene i EUs personvernsforordning. Datatilsynet har laget en foreløpig veileder om hvordan man lager en adferdsnorm.

 

Liedutvalgets seminar om digitaliseringens betydning for opplæringen, 25. september 2018 i Oslo

Utvalgsleder, Jon Christian F. Nordrum, holdt et innlegg om Opplæringslovutvalgets arbeid og om at bruk av digital teknologi i skolen er relevant når utvalget skal utvikle ny opplæringslov. Utvalgslederen og sekretariatet hørte dessuten Silvija Seres’ innlegg om «det store kunnskapsgapet» og Anders Malthe-Sørensens innlegg om algoritmisk tenkning. Begge snakket blant annet om at samfunnsutviklere må forstå den teknologiske utfordringen bedre og at fremtidens opplæring bør være mer tverrfaglig.

 

Møte med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), 20. september 2018 i Oslo

Sekretariatet møtte tre medarbeidere i Bufdir. Vi fikk innspill om deres erfaringer med forvaltning av barnevernloven. Vi drøftet likheter og ulikheter mellom regelstyringen på barnevernområdet og innenfor grunnopplæringen. Vi fikk blant annet informasjon om Bufdirs arbeid med faglige retningslinjer, og deres erfaringer med forsvarlighetskrav, tidsfrister og funksjonskrav.

 

Møte med Sivilombudsmannen, 19. september 2018 i Oslo

Utvalgsleder og sekretariatet møtte flere medarbeidere hos Sivilombudsmannen. I tillegg til generell informasjon om ombudsmannens mandat, organisasjon og arbeidsmåte, fikk vi informasjon om ombudsmannens saker på opplæringsfeltet de siste årene. Det ble også pekt på noen utfordringer og presiseringsbehov.

 

Møte med Trygg Trafikk, 14. september i Oslo

Sekretariatet møtte Trygg Trafikk og fikk innspill om at flere av reglene om skyss er uklare, bl.a. ansvarsforholdene og adgangen til å delegere. Videre er Trygg Trafikk opptatt av hvordan forpliktelsene i Barnekonvensjonen om å høre barn og vurdere barnets beste oppfylles i saker om skoleskyss.

 

Møte om håndhevingsordningen i skolemiljøsaker, 12. september 2018 i Oslo

Kunnskaps- og integreringsministeren inviterte fylkesmennene, Utdanningsdirektoratet, Barneombudet, Sametinget, mobbeombudene og flere organisasjoner til et møte om den nye håndhevingsordningen i opplæringsloven. Formålet med møtet var å snakke sammen om hva som fungerer bra og hva som må bli bedre. To av medlemmene i sekretariatet for Opplæringslovutvalget deltok som observatører på deler av møtet.

 

Utdanningsdirektoratet, Avdeling for opplæringsloven, 6. september 2018 i Oslo

Sekretariatet møtte Avdeling for opplæringsloven i Utdanningsdirektoratet for å presentere utvalgets mandat og sammensetning. Vi ga også informasjon om innspillene fra referansegruppen, involveringen av barn og unge og oppdraget om regelverksetterlevelse.

 

Møte med Åpenhetsutvalget og Datatilsynet, 22. august 2018 i Oslo

Utvalgsleder og sekretariatet deltok på møte i Åpenhetsutvalget hvor også Datatilsynet deltok. Datatilsynet presenterte den nye personopplysningsloven som trådte i kraft 20. juli 2018. Vi drøftet ulike personvernproblemstillinger opp imot Åpenhetsutvalgets mandat og grenseflater mellom deres mandat og Opplæringslovutvalgets mandat.

 

Møte med Helsetilsynet, 23. august 2018 i Oslo

Sekretariatet møtte tre medarbeidere i Helsetilsynet. Vi fikk innspill om deres erfaringer med tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjeneste. Vi drøftet  ulikheter mellom regelstyringen av barnevern, sosial- og helsetjenesten og av grunnopplæringen. Blant annet fikk vi vite mer om krav til forsvarlighet på helseområdet og bruk av faglige retningslinjer.

 

Møte med Helsedirektoratet, 27. juni 2018 i Oslo

Sekretariatet møtte tre medarbeidere i Helsedirektoratet for å få innspill om deres erfaringer med regelstyringen. Vi fikk innspill til kunnskapsgrunnlaget og drøftet blant annet forskjeller i regelstyringen på opplæringsområdet og helseområdet og samarbeid mellom tjenesteområdene.

 

Nettverksmøte i Unge funksjonshemmede 22. juni i Oslo

Utvalgsleder og sekretariatet deltok på Unge funksjonshemmedes nettverksmøte. Vi fikk høre om organisasjonenes erfaringer med dagens regelverk, og innspill om hva som er viktig å huske på når vi skal utforme et nytt regelverk.

 

Møte med Østfold fylkeskommune 20. juni i Sarpsborg

Sekretariatet besøkte Østfold fylkeskommune og snakket med blant annet assisterende fylkesdirektør om utfordringer med dagens regelverk. Vi fikk blant annet innspill til reglene om fagopplæring og reglene om grunnopplæring for voksne.

 

Barneombudets faglunsj 13. juni i Oslo

Sekretariatet besøkte Barneombudets for å fortelle om utvalgets planer for og erfaringer med å involvere barn og unge i arbeidet. Vi fikk gode tips og råd for videre arbeid med involvering og medvirkning.

 

Møte med fylkesmennene v/utdanningsdirektørene 6. juni i Oslo

Embetene ga oss innspill om hvordan opplæringsloven fungerer fra deres ståsted som regional statlig myndighet. Vi fikk blant annet innspill knyttet til regelverksetterlevelse, uklarheter i loven, lokal handlefrihet og profesjonsutøvelse og individuelle rettigheter.

 

Liedutvalgets innspillskonferanse om videregående opplæring, 1. juni 2018, Oslo

Sekretariatet deltok på konferansens sesjoner om livslang læring og gjennomføring i videregående opplæring. På konferansen ble det blant annet drøftet hva som er styrkene og svakhetene ved dagens videregående opplæring og om dagens opplæringstilbud for voksne er godt nok. Les mer om innspillskonferansen på Liedutvalgets nettside.

 

Møte med Utdanningsdirektoratet, 24. mai 2018 i Oslo

Sekretariatet møtte to representanter fra Utdanningsdirektoratet for å snakke om økt digitalisering i skolen og utfordringer for personvernet. Det er Utdanningsdirektoratets erfaring at det ligger et stort potensial i systemer for digital læringsanalyse. Slike systemer kan bidra til individualisert, tilpasset opplæring, og det vil være mulig å følge elevers utvikling over flere år. Utdanningsdirektoratet presenterte muligheter som ny digital teknologi gir, og personvernutfordringer i forbindelse med innsamling av data om elevene.

 

Klart Språk og medborgerskap, 22. og 23. mai 2018, Universitetet i Oslo (UiO)

Konferansen «Klart språk og medborgerskap» er et samarbeid mellom Det juridiske fakultet og Det humanistiske fakultet ved UiO. Relevante forskningsmiljøer i Skandinavia var samlet for å utforske klarspråkpolitikkens uttalte mål; å fremme demokratiet og rettsikkerheten. Utvalgsleder Jon Christian F. Nordrum var en av innlederne på konferansen, og i innlegget drøftet han blant annet om, og i så fall hvordan opplæringsloven kan utformes slik at den lett forstås av adressatene, samtidig som loven delegerer beslutningsmyndighet og åpner for skjønn der det passer. Sekretariatsmedlem Elisabeth Harlem Eide var også blant innlederne, og hun fortalte om erfaringer fra prosjektet «Klart lovspråk» og hvordan lovutviklere kan jobbe systematisk med språket og strukturen når en ny lov skal utarbeides. Se hele programmet for konferansen.

 

Østlandssamarbeidet, fagpolitisk utvalg for opplæring, kompetanse og verdiskaping 23. mai 2018 i Oslo

Sekretariatet møtte Østlandssamarbeidet for å presentere utvalgets arbeid. Vi fikk eksempler på problemstillinger som Østlandssamarbeidet er opptatt av, bl.a. nettundervisning og overføring av opplysninger fra ungdomsskole til videregående opplæring.

 

Abelias Forum for Friskoler (FRI) og fem internasjonale skoler 15. mai i Oslo

Sekretariatet møtte FRI og fem skoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12. Representanter fra International School of Bergen, Oslo International School, Kristiansand International School, British International School of Stavanger og International School of Stavanger ga oss  innspill om hvordan dagens regelverk oppleves for de private skolene. Skolene pekte også på områder hvor de mener det er fornuftig med lovregulering og på områder hvor det er ønskelig med mer frihet.

 

 

Unge funksjonshemmede og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) 9. mai 2018 i Oslo

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte organisasjonene for å få deres innspill om utfordringene med dagens regelverk. Organisasjonene pekte også på hva de mener er gode prinsipper for regelstyring og hvilke faktorer som er viktige for å få en god og inkluderende skole for alle elever.

 

Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL), 7. til 9. mai 2018 i Trondheim

To av medlemmene i sekretariatet for Opplæringslovutvalget var blant de 1400 deltagerne på NKUL 2018 i Trondheim. Deltakerne fikk se og høre om hvordan ny teknologi og digitale hjelpemidler kan brukes til å fremme læring i skolen. Les mer om konferansen på utvalgets blogg.

 

Samisk videregående skole og reindriftsskole 5. april 2018 i Kautokeino

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte styrelederen, styresekretæren, rektor, assisterende rektor og to lærere. I tillegg hadde vi et eget møte med fem av elevene på skolen. Vi fikk informasjon om skolens egenart, utfordringsbildet og hva elevene er opptatt av og mener er viktig for å sikre en god og trygg opplæring.

 

Samiske veivisere 5. april 2018 i Kautokeino

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte årets fire samiske veiviserne og rådgiveren for veiviserne. Vi fikk informasjon om veivisernes erfaringer fra møte med elever rundt omkring i landet og innspill om opplæring i og på samisk. Veiviserne delte også egne erfaringer med oss om sin egen samiskopplæring.

 

Senter for samisk i opplæringa 5. april 2018 i Kautokeino

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte tre ansatte ved dette nasjonale senteret. Vi fikk innspill om uklarheter i regelverket, forslag til materielle endringer i regelverket og informasjon om praksis.

 

Samisk spesialpedagogisk tjeneste (SEAD) 5. april 2018 i Kautokeino

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte to ansatte i SEAD. SEAD er en del av Statped og yter bl.a. landsdekkende tjenester tilpasset samiskspråklige barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi fikk både innspill om hvilke særskilte utfordringer denne gruppen har, men også mer generelle innspill knyttet til utfordringsbildet.

 

Sametinget 4. april 2018 i Karasjok

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og fire fra Sametingets administrasjon. Vi fikk innspill om utfordringer med opplæringsloven som styringsdokument og om hvordan loven kan bidra til en god skole og sørge for at samiske elever får god opplæring. Blant temaene vi drøftet på møtet var begrensningene i dagens lov i retten til opplæring i og på samisk, oppfølging av samiske læreplaner, behovet for samiske læremidler og bruk av fjernundervisning og hospitering i opplæring i og på samisk.

 

Karasjok grunnskole 4. april 2018 i Karasjok

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte rektor. Vi fikk innspill om utfordringer med regelstyringen av skolen. Blant temaene vi drøftet på møtet var rektorrollen, erfaringer med de nye reglene om skolemiljø, kultur for styring og regelverksetterlevelse i skolen og opplæring i og på samisk.

 

Sandfallet ungdomsskole 3. april 2018 i Alta

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte rektor og to lærere. I tillegg hadde vi et eget møte med seks av elevene på skolen. Fra eleven fikk vi blant annet innspill om temaene likebehandling, opplæring i samisk, behov for helsesøster, elevmedvirkning, inndeling i grupper, ordensreglement, innemiljø og mobbing. Av rektor og lærerne fikk vi blant annet innspill om kunnskap om og forståelsen av opplæringsloven, behovet for fleksibilitet og utfordringer i skolen og nødvendigheten av å prioritere.

 

Alta kommune og RSK Vest Finnmark 3. april 2018 i Alta

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte skolefaglig ansvarlig i kommunen og kontorleder for regionalt samarbeid om kompetanseutvikling i skole og barnehage i Vest Finnmark. Vi fikk blant annet innspill om bruken, forståelsen og etterlevelsen av opplæringsloven, rektorrollen, skolekulturen og opplæring i samisk. I tillegg fikk vi informasjon om en dialog-café som RSK Vest Finnmark hadde gjennomført for å få vite hva ungdommen selv mente om frafall.

 

Aksjon skolebibliotek og Bibliotekarforbundet 5. mars 2018 i Oslo

To fra sekretariatet møte to fra Aksjon skolebibliotek og Bibliotekarforbundet. Sekretariatet ga informasjon om utvalget, arbeidet og videre prosess. Vi fikk forslag om hvordan regelfestingen av skolebibliotek kan styrkes og informasjon om praksis. Se for øvrig innspill til utvalget fra Aksjon skolebibliotek, Bibliotekarforbundet m.fl.

 

Friskoleorganisasjonene 28. februar 2018 i Oslo

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte friskoleorganisasjonene for å presentere utvalgets arbeid. Vi fikk eksempler på problemstillinger som organisasjonene er opptatt av.

 

Norsk lektorlag 22. februar 2018 i Oslo

To fra sekretariatet møtte tre representanter fra Lektorlaget, inkludert leder Rita Helgesen. Vi fikk innspill om utfordringer med dagens regelverk sett fra lærernes perspektiv og råd om hva som bør ivaretas i nytt regelverk.

 

Språkrådet, 16. februar 2018, Oslo

Opplæringslovutvalget ønsker å få hjelp fra Språkrådet i arbeidet med å lage en ny opplæringslov med et klart og godt språk. Utvalgslederen og ett av medlemmene fra sekretariatet møtte representanter fra Språkrådet for å drøfte hvordan utvalget, sekretariatet og Språkrådet kan samarbeide.

 

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 15. februar 2018 i Oslo

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte SRY for å presentere utvalgets arbeid. Vi fikk innspill om utfordringer med dagens regelstyring av fag- og yrkesopplæringen og ble oppfordret til å ivareta partsperspektivet i nytt regelverk.

 

Teknologirådet 9. februar 2018 i Oslo

Utvalgsleder og tre fra sekretariatet møtte Teknologirådet. Vi fikk informasjon om Teknologirådets arbeid på skoleområdet og om digitale trender. Vi drøftet muligheter og utfordringer økt bruk av teknologi i skolen. Sentrale temaer var fjernundervisning, bruk av smarte digitale læremidler og digital medvirkning.

 

Brukerkonferansen 2018, 7. februar 2018, Oslo

Hvert år arrangerer Statlig spesialpedagogisk støttetjeneste (Statped) en brukerkonferanse. To av medlemmene i sekretariatet deltok på konferansens dag 2, der temaet var «Den digitale framtida – kan den gi bedre tjenester?»

 

Utdanningsforbundet, 29. januar 2018, Oslo

Utdanningsforbundets har opprettet en egen arbeidsgruppe som skal følge Opplæringslovutvalgets arbeid. Sekretariatet var invitert til et møte med arbeidsgruppen, og målet med møtet var først og fremst å etablere kontakt.

 

Sametingets administrasjon 14. desember 2017 i Oslo

Utvalgsleder og en fra sekretariatet møtte syv fra Sametingets administrasjon for å presentere utvalgets mandat og arbeid. Vi ba om innspill om fagpersoner, forskning mv. som kan bidra til utvalgets kunnskapsgrunnlag. Sametinget oppfordret utvalget til å særlig se på uklarheter i loven og på regelverksetterlevelse på det samiske området.

 

Barneombudet 17. november 2017 i Oslo

Utvalgsleder og to fra sekretariatet møtte Anne Lindboe og tre andre fra Barneombudet. Vi fikk innspill og råd om hvordan barns rett til medvirkning kan sikres i utvalgets arbeid, og tips til gode metoder for involvering av barn og unge.

Planlagte møter