Opplæringslovutvalget inviterte referansegruppen å diskutere

  • hvordan minstetimetallet til opplæring bør reguleres, og hvordan det kan klargjøres hva som skal til for at en aktivitet skal regnes som opplæring
  • hvordan tilpasset opplæring og spesialundervisning bør reguleres, og hva innholdet i bestemmelsene bør være

Seminarene ble organisert som parallell-sesjoner, der deler av utvalget møtte medlemmene i referansegruppen enkeltvis. I forkant av miniseminarene fikk referansegruppen tilsendt skriftlig informasjon med blant annet relevant historikk, aktuelle problemstillinger, konkrete spørsmål og utvalgets foreløpige vurderinger av hvordan de aktuelle områdene kan og bør reguleres i ny opplæringslov. Utvalget oppfordret referansegruppen til å ta med flere representanter til seminarene, for eksempel elever, lærere, skoleledere, skoleeiere og andre som vil være brukere av loven når den trer i kraft.

Opplæringslovutvalget takker deltakerne på miniseminarene for grundig forberedelse og for alle nyttige og konstruktive tilbakemeldinger.

Miniseminarene innledet utvalgsmøte 14, der også flere andre temaer ble drøftet. Se oppsummering av og saksliste til utvalgsmøte 14.