Et regelverk som både er for detaljert og omfattende, men likevel ikke strengt nok?

I møtet med referansegruppen i mars fikk vi innspill om at dagens lov er for omfattende og detaljert. Samtidig mente flere at det er behov for strengere og mer detaljerte regler på noen områder.

Innspillene kan synes å trekke i hver sin retning, men dette skyldes kanskje at behovet for regelstyring består av flere dilemmaer. For det første er det ønsket om utførlig regler for å ivareta elevene, oppnå lik praksis, trygghet mv. opp imot ønsket om et regelverket som ikke er for stort. For det andre handler det om hvem som skal bestemme hva, for eksempel hva Stortinget skal bestemme gjennom lov, hva departementet skal bestemme gjennom forskrift og hva som skal overlates til kommunen å bestemme. I forlengelsen av dette er det også et spørsmål om hvilke krav som bør stilles til rektorer og lærere og hva som bør være deres handlingsrom.

Innspillene fra referansegruppen antyder at det er en felles oppfatning at manglende regelverksetterlevelse er en utfordring i opplæringssektoren, selv om det erkjennes at det er de dårlige eksemplene som belyses og at regelverket også fungerer i mange tilfeller. Flere i referansegruppen og aktører i sektoren som utvalget har møtt, viser til uklare regler som en mulig årsak til manglende etterlevelse.

Utvalget ønsker innspill om reglene på opplæringsområdet

Utvalget har bedt medlemmene i referansegruppen besvare følgende spørsmål ut fra sin erfaring med regelverket:

  1. Er det regler i loven som er uhensiktsmessige, som begrenser handlingsrommet unødig eller som det ikke er behov for?
  2. Er det regler i loven som heller bør stå i forskriften, og omvendt?
  3. Er det regler i loven som kan være mindre detaljerte? For eksempel ved å gi større handlingsrom til kommunen eller profesjonsutøverne, eller færre krav til prosess og saksbehandling?
  4. Er det forhold som i dag ikke er regulert i loven, som bør reguleres?
  5. Er det regler i loven som bør være mer detaljerte? For eksempel i større grad beskrive handlingsplikter, konkrete og objektive vilkår mv.?
  6. Er det regler i loven som bør endres fra å være en plikt for kommunen til en individuell rettighet for elevene med mulighet til å klage?
  7. Er det regler i loven som er uklare og vanskelig å forstå? Er det for eksempel regler hvor det er uklart hvem som skal oppfylle en plikt, hva plikten består i, når plikten inntrer og hva som er rammene for en eventuell skjønnsmessig vurdering?
  8. Er det regler i loven som er gode og som kan tjene som eksempel til etterfølgelse?

Her kan du lese hele brevet til referansegruppen.

Har du innspill?

Hvis du har innspill til spørsmålene over eller andre innspill om regelstyringen av opplæringssektoren, kan du også gjerne sende oss innspill.