Regjeringen har sendt NOU 2019: 23 Ny opplæringslov på offentlig høring. Høringsfristen er satt til 1. juli 2020.

Les mer om høringen og send inn høringssvar på regjeringens nettsider.