Utvalget møtte kommunalsjefen for oppvekst i kommunene Vefsn, Dønna og Herøy og leder for pedagogisk-psykologisk tjeneste for Vefsn-regionen  I tillegg møtte utvalget rektor for voksenopplæringen i Vefsn kommune, rektor ved Mosjøen videregående skole og rektor ved Sandnesjøen videregående skole. Utvalget var også på besøk på Nord-Dønna Montessoriskole og Kippermoen ungdomsskole i Mosjøen.

Ny lov må ta hensyn til at kommunene i Norge er forskjellige

Dønna og Herøy er kommuner med under 2000 innbyggere, og begge kommunene har følgelig relativt få fastboende sammenliknet med gjennomsnittet av norske kommuner. Utvalget fikk innspill om at ny lov må ta hensyn til at det er store forskjeller kommunene imellom når det gjelder blant annet innbyggertall, antall elever på skolene, kommuneøkonomi og størrelsen på fagmiljøene i kommunene. Elevgruppene er også sammensatt, og på grunn av innvandring er det flere elever med ulik kulturell og språklig bakgrunn. Noen av dem vi møtte trakk fram at det bør finnes en god plan for hvordan skolene skal løse nye utfordringer. Regler som gjør det mulig å organisere elevene på ulik måter, ble nevnt som et eksempel.

I møtet med Vefsn kommune fikk utvalget blant annet høre om at kommunen tar imot mange voksne innvandrere som trenger grunnskoleopplæring og videregående opplæring, og at det er en stor utfordring at voksne begynner på slik opplæring uten å kunne norsk. Rektor for voksenopplæringen uttrykte derfor et ønske om at det må stilles krav til norskkompetanse før voksne kan begynne på grunnskoleopplæring og videregående opplæring. For at deltagerne skal lykkes med å gjennomføre opplæringen er det nødvendig at de behersker det norske språket.

Ønske om en tydeligere lov

Flere av dem vi møtte i løpet av studieturen mener at dagens regelverk for grunnskolen og videregående opplæring er så omfattende og innfløkt at det er vanskelig å etterleve. Mange ønsker seg derfor en mindre detaljert og samtidig tydeligere lov.

At opplæringsloven inneholder mange skjønnsmessige bestemmelser, ble nevnt som en utfordring av flere. Disse pekte på at loven inneholder enkelte uttrykk som ikke er tydelig definert. Det gjelder blant annet uttrykkene «tilpasset opplæring» og «tilfredsstillende utbytte». Utvalget fikk innspill om at innholdet i slike skjønnsmessige regler bør diskuteres i forbindelse med at reglene iverksettes.

Ungdom i fokus

Overrekkelse av en rapport fra Madeleine Kvalfors i MED ungdom i fokus til utvalgsleder Jon Christian F. Nordrum

Opplæringsloven påvirker barn og unge i stor grad, og Opplæringslovutvalget involverer derfor barn og unge i utvalgets arbeid med å foreslå ny opplæringslov. I Vefsn kommune møtte utvalget mange engasjerte ungdommer, og vi fikk presentert og overlevert rapporter med nyttige innspill fra ungdomsrådet i Vefsn kommune og prosjektet MED ungdom i fokus. De unge prosjektmedarbeiderne sa at det er barn og unge som er eksperter på hvordan det er å være barn og ungdom, og at er klokt at utvalget spør barn og unge om hvordan loven fungerer for dem. Møtet mellom MED ungdom i fokus og utvalget ble omtalt og dokumentert i en artikkel i avisen Helgelendingen.

Vefsn kommune er en foregangskommune når det gjelder å involvere barn og unge i saker som angår de unge. Kommunen har utmerke seg som en kommune som lykkes i å skape gode og inkluderende oppvekstsvilkår, og i 2017 ble kommunen kåret til årets barne- og ungdomskommune i Nordland. Det var derfor ekstra spennende for utvalget å høre om og oppleve hvordan barn får være med å påvirke avgjørelser som angår dem.

Utvalget fikk også oppleve «kvitring» fra elever på 9. trinn ved Kippermoen ungdomsskole. Elevene hadde fått tilsendt informasjon om utvalget og spørsmål fra utvalget på forhånd. «Kvitringen» gikk ut på at elevene svarte på spørsmålene via PC, og svarene kom umiddelbart opp på en storskjerm. På spørsmålet om hva en god skoledag er, svarte elevene at de ønsker mer variert opplæring med for eksempel praktiske oppgaver, opplæring utendørs og gruppearbeid. Elevene var også opptatt av å få være med å bestemme sammen med læreren hvordan reglene i klasserommet skal være slik at alle får det best mulig på skolen.