I arbeidet med å utarbeide og foreslå ny opplæringslov, har Opplæringslovutvalget fått flere innspill om regelverket om grunnopplæring for voksne, blant annet fra medlemmene i referansegruppen. Utvalget og sekretariatet har også vært i møter hvor grunnopplæring for voksne har vært blant temaene. Blant annet har det vært gjennomført møter Østfold fylkeskommune, Vefsn kommune, Kompetanse Norge og Oslo Voksenopplæring. Innspillene fra referansegruppen kan du lese her, og omtale av møter som utvalget har hatt kan du lese om her.

Det er enighet om at samfunnet har endret seg, og at de som i dag deltar i voksenopplæringen i stor grad er en annen gruppe med andre behov enn de som voksenopplæringen primært var tiltenkt da retten ble innført. De utvalget og sekretariatet har drøftet temaet med, peker også på at det er vanskelig å få oversikt over reglene som gjelder for voksne i dagens opplæringslov.

Dagens regelverk oppleves som svært fleksibelt. Mange er opptatt av at det er viktig at regelverket gir rom for å finne gode løsninger ut fra de voksnes behov og livssituasjon. Samtidig er det en utfordring at fleksibiliteten er så stor at det fører til ulike tolkninger av regelverket, og ulik praksis fra sted til sted.

Flere problematiserer at grenseoppgangen mellom grunnskoleopplæring og andre tjenesteområder er uklar i dag. Dette kan føre til ulik praksis i kommunene, og gjøre det vanskelig å ivareta de voksnes behov på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Mange peker også på det som oppleves som unaturlige forskjeller mellom regelverket for grunnopplæring for voksne og grunnopplæringen for øvrig. Dette gjelder blant annet krav til pedagogisk kompetanse for undervisningspersonalet, krav til politiattest for undervisningspersonalet, krav om rådgivning og rett til ulike former for særskilt tilrettelegging.

Opplæringslovutvalget takker for nyttige innspill som vil bli tatt med i behandlingen av dette temaet. Utvalget ønsker samtidig flere innspill til arbeidet. Send ditt innspill her.

 

Foto: Marte Garmann