Bakgrunnen for oppdraget

Det følger av mandatet til utvalget at regelverket bør utformes slik at det utgjør et effektivt styringsvirkemiddel. Det er da viktig at regelverket både bidrar til å nå målene for grunnopplæringen og at de reglene som fastsettes etterleves på en god måte.

Tilsyn, klagebehandling og andre kilder viser mangelfull regelverksetterlevelse på flere rettsområder innenfor grunnopplæringen, men det finnes lite kunnskap om hva som skal til for at reglene skal virke etter sin hensikt og hva som er årsaken til manglende etterlevelse.

Videre gir tilsynsresultatene og andre kilder lite kunnskap om konsekvensene av at reglene brytes. Etterlevelse har liten verdi dersom reglene ikke bidrar til en ønsket aktivitet, tilstand eller resultat i skolen. Utvalget ønsker derfor mer kunnskap om hva som er konsekvensen av regelbrudd og hva som oppnås ved å følge reglene.

Om oppdraget

Opplæringslovutvalget sendte i begynnelsen av mai en forespørsel til elleve miljøer om å innlevere tilbud på oppdrag om regelverksetterlevelse. Her ga utvalget uttrykk for at det ønsker mer kunnskap om hvilke faktorer som påvirker regelverksetterlevelsen hos ulike aktører innenfor grunnopplæringen, og at det bl.a. er relevant å undersøke

–           hva som er årsakene til den mangelfulle etterlevelsen av regelverket i sektoren

–           om det er enkelte områder eller bestemmelser som er mer utfordrende enn andre

–           om konsekvensene av regelbrudd

–           hva som oppnås ved å følge reglene

–           hva som kan være nyttige virkemidler for å oppnå bedre regelverketterlevelse

Utvalget uttrykte også et ønske om å få bedre kunnskap om årsakene til at enkelte skoleeiere og skoler har bedre regelverksetterlevelse enn andre, f.eks. om dette skyldes motivasjon, kapasitet, ressurser, kompetanse eller bruk av særskilte tiltak.

Frist for å levere sluttrapporten ble satt til 20. desember 2018.

Om tilbudet

Utvalget fikk svar fra tre miljøer som ønsket å påta seg oppdraget. Valget falt på OsloMet v/Senter for profesjonsstudier. OsloMet opplyser at de ønsker å basere undersøkelsen på dokumentanalyser av tilsynsrapporter og dybdeintervjuer med kommunale ledere, skoleledere og lærere. Bruk av vignetter vil være en del av intervjuene. Undersøkelsen vil omfatte kommuner og fylkeskommuner, og både ansatte på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler vil bli intervjuet. OsloMet vil særlig fokusere på temaene skolemiljø og spesialundervisning.

Her finner du oppdragsinnbydelsen.