Opplæringslovutvalget

Opplæringslovutvalget ble satt ned av regjeringen 26. september 2017. Opplæringslovutvalget har et vidt mandat. Utvalget skal evaluere gjeldende lov, foreslå ny lov og overordnede prinsipper for regelstyring på grunnopplæringens område. Alt dette skal vi gjøre innen 1. desember 2019.

Til dette trenger vi hjelp!

Blogg som del av en åpen lovutvalgsprosess

En sentral del av ethvert lovforarbeid er at flest mulig får muligheten til å bli hørt. Det er en selvsagt del av et demokrati. Men prosessen fram mot en ny lov har også betydning for hvordan loven til syvende og sist vil virke. Det er to hovedgrunner til det: For det første kan en god prosess gi et godt kunnskapsgrunnlag, som igjen bidrar til at loven kan bli god. For det andre vil et åpent og inkluderende forarbeid gjøre loven bedre kjent for de den skal gjelde for, og gjøre det lettere å forstå hvorfor loven er slik den er. Når man kjenner til loven, forstår den, og er trygg på at prosessen frem til vedtakelsen har vært god, og at alle argumenter – også argumentene du mener er viktig – ble hørt og vurdert, er erfaringen at loven i større grad etterleves.

Denne bloggen skal hjelpe oss til å etablere et bredest mulig kunnskapsgrunnlag og bidra til at viktige stemmer blir hørt.

Hva skal det blogges om?

For å få et så godt beslutningsgrunnlag som mulig, ønsker vi altså innspill og debatt om dagens regler, hvordan regelverket kan forbedres og om viktige forutsetninger for regelstyringen av skolen. På bloggen vil utvalgets medlemmer og sekretariat skrive. I tillegg vil vi invitere organisasjoner og personer som har særlig interesse for og kunnskap om opplæringsfeltet, til å skrive innlegg.

På bloggen vil vi fortelle hva vi holder på med, og vi vil skrive innlegg om viktige temaer som er relevante for utvalget. På bloggen er det rom for innlegg av ulik art; Det kan være debattinnlegg, kronikker, presentasjoner av relevante utredninger eller forskning, oppsummeringer av aktuelle mediedebatter om skole og mer personlige hverdagsskildringer fra skole-Norge. Fellesnevneren er at innleggene bør bidra til belyse spørsmål og fremme diskusjon om temaer som er relevante for Opplæringslovutvalgets arbeid.

Hvorfor blogg?

Utvalget tror at en blogg gir en god ramme for å introdusere relevante problemstillinger og drøfte spørsmål kort og godt, med lenker og henvisninger til mer utfyllende materiale. Vårt håp er at bloggposter kan bidra til å stimulere til debatt og engasjement, på bloggen så vel som i andre medier. Gjennom bloggen kan vi nå flere og andre grupper enn det vi gjør på andre måter som å arrangere høringsmøter, reise på besøk, motta skriftlige innspill og å lytte til referansegrupper.

Vi håper bloggen blir lest!