Nybrottsarbeid

Madeleine, Ronja og Aleksander fra Åssiden skole.

For at vi kan lage et godt forslag til en ny lov, er det viktig for oss å få innspill og rettledning fra alle som kjenner skolen og opplæringsfeltet. Vi kan ikke bare snakke med skolesjefer, rektorer og lærere. Vi må også snakke med de som vet hvordan det er å være elev. Utvalget har derfor som grunnleggende prinsipp at barn høres når voksne høres.

I tillegg til å bidra til at utvalgets utredning får belyst spørsmål, problemstillinger og konsekvensvurderinger fra barnas perspektiv, håper vi at arbeidet kan inspirere andre til å involvere barn og unge i framtidig lovarbeid. Det burde egentlig si seg selv – for det er de som er eksperter på hvordan det er å være barn og ung. Og det er alltid lurt å spørre ekspertene om råd.

Det finnes ingen instrukser eller veiledere for hvordan barn og unge kan involveres i utredninger og beslutninger om statlige tiltak som blant annet regelendringer og forslag til nye lover. Vi har derfor opplevd at arbeidet med å lage en god prosess for involvering av barn og unge har båret preg av å være nybrottsarbeid. Heldigvis har vi fått god hjelp på veien. Barneombudet og andre har gitt oss råd og tips om hvordan vi kan involvere barn og unge i utredningsarbeidet. Vi har også flere utvalgsmedlemmer som har lang erfaring fra arbeid med barn og unge. Det har kommet godt med!

Håvard Valstad fra MED ungdom i fokus presenterer funnene fra deres høring av barn og unge.

Gode innspill

Utvalget har fått et bredt mandat. Vi skal se på mye, men det er særlig noen temaer og problemstillinger hvor barn og unges meninger er spesielt viktig for oss. Blant annet er det viktig for oss å høre hva barn og unge mener om likhet og rettigheter, motivasjon og trivsel, medbestemmelse, undervisningen og rådgivning. Vi har møtt elever i både grunnskolen og elever i videregående opplæring. Det har vært lærerike, inspirerende morsomme og hyggelige møter! Vår erfaring er at elevene har mange meninger om hva som er viktig for at de får et godt og trygt læringsmiljø og hvordan skolen kan bli enda bedre.

Vi har møtt elever i Drammen, Alta, Kautokeino, Mosjøen og på Dønna. Vi synes det er interessant at elever ulike steder i landet er opptatt av og mener det samme. Blant annet er elevene i Drammen og elevene i Alta like opptatt av viktigheten av å kunne treffe en helsesøster eller helsebror på skolen.

Et av spørsmålene alle elevene vi møter får, er hvordan de lærer best. Alle elevene vi har møtt trekker fram variasjon i undervisningen som en viktig faktor for både motivasjon, læring og trivsel. Mange viser også til at det er motiverende å få være med å bestemme hva man skal jobbe med og hvordan undervisningen skal være. En av elevene vi møtte fortalte at dette var første gang hun ble spurt om hvordan hun lærer best. Dette ga oss en real tankevekker og en påminnelse om at medvirkning og involvering er viktig for å få et godt resultat!

Erfaringen hittil er at barn og unge har treffende, reflekterte og viktige meninger om arbeidet vi skal gjøre og at de møter godt forberedt. Vi vil fortsette å møte elever for å få innspill om hva som er viktig å tenke på når vi nå skal lage en ny lov for grunnskolen og videregående opplæring.

Elever ved Kippermoen ungdomsskole gir utvalget innspill via kvitring.

Barn og unges meninger skal være synlige

Involvering og medvirkning handler ikke bare om å innhente innspill, men også om å følge opp innspill på en ordentlig måte. Snart vil utvalgets arbeid gå fra å ha hovedfokus på kunnskapsinnhenting og over til å analysere og utarbeide konkrete forslag. Det er viktig for oss at barn og unge får en tydelig stemme også i denne fasen av arbeidet. Vi hører gjerne fra deg dersom du har meninger eller gode idéer om hvordan vi best kan involvere barn og unge i den videre prosessen!