Referansegruppens medlemmer

Barneombudet

Elevorganisasjonen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

KS

Norsk Lektorlag

Sametinget

Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

Utdanningsforbundet

 

Innspill fra referansegruppen

 

 

 

 

 

 

Diverse innspill fra referansegruppen