Utvalgsmøte 17:  10.-11. september i Ask i Gjerdrum

Utvalgsmøte 17 ble brukt til gjennomgang av ny lovtekst

Saksliste til utvalgsmøte 17

 

Utvalgsmøte 16:  29. – 30. august i Oslo

Som innledning på utvalgsmøte 16 møtte utvalgsleder og sekretariatet Barneombudets unge eksperter. Ekspertene ga utvalget nyttige innspill i arbeidet med ny lov for grunnopplæringen. Les mer om møtet her.

Første dag av utvalgsmøtet gikk primært med til å fullføre behandlingen av saker med ulike temaer fra tidligere utvalgsmøter. Blant temaene var skolemiljø, videregående opplæring for voksne, reklame i skolen og opplysningsplikt til barnevernet og sosialtjenesten.

Andre dag av utvalgsmøte 16 startet arbeidet med gjennomgang av ny lovtekst. Dette arbeidet vil fortsette i neste utvalgsmøte.

Saksliste til utvalgsmøte 16

 

Utvalgsmøte 15:  24. – 26. juni i Oslo

Utvalgsmøte 15 var et tredagers møte som fant sted på Holmenkollen i Oslo.

I møtet ble en rekke ulike temaer behandlet, blant annet tegnspråkopplæring, læremidler, klageadgang, vandelskrav, tilsyn og forsvarlighetskrav.  I tillegg var det flere ulike drøftingssaker av mer overordnet art, herunder om utvalgets prinsipper for regelstyringen av grunnopplæringen, og om hovedlinjene og helheten i utvalgets forslag.

I utvalgsmøte 15 ble det i all hovedsak satt sluttstrek for behandling av ulike temanotater og enkeltsaker. Utvalgets arbeid vil framover primært dreie seg om arbeid med NOU-tekst og lovtekst.

Saksliste til utvalgsmøte 15

 

Utvalgsmøte 14: 7.-8. mai 2019 i Oslo

Utvalgsmøtet startet med å oppsummere og diskutere innspill fra miniseminarene om minstetid til opplæring og tilpasset opplæring og spesialundervisning, som ble gjennomført sammen med referansegruppen 6. mai.

I utvalgsmøtet var det dokumentgjennomgang av flere saker, blant annet rett og plikt til grunnskoleopplæring, retten til videregående opplæring, privat grunnskoleopplæring i hjemmet, ansvar for opplæringen, målformer i grunnopplæringen, særskilt språkopplæring og digital teknologi og personvern i skolen. Utvalget hadde også en første drøfting av regelverket knyttet til fag- og yrkesopplæring, og fortsatte behandlingene av bestemmelsene om opplæring i og på samisk fra tidligere møter. Det ble besluttet å utsette de tre temaene tegnspråkopplæring, forsøk og punktskriftopplæring m.m. til neste utvalgsmøte.

Saksliste til utvalgsmøte 14

 

Utvalgsmøte 13: 19.-20. mars i Oslo

Utvalget fikk besøk av flere representanter fra Språkrådet. Språkrådet understreket at opplæringsloven er en sentral språklov som har flere viktige bestemmelser om språk. Språkrådets direktør, Åse Wetås, holdt innledningsvis en kort presentasjon for utvalget, der hun presenterte hovedpunktene fra et skriftlig innspill Språkrådet har sendt utvalget.

Utvalget fikk også besøk av sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen og flere andre representanter fra Sametinget. Sametinget vektla opplæringslovens betydning for å bevare og utvikle samiske språk.

Flere andre saker med ulike temaer ble også behandlet i utvalgsmøtet. Blant annet var det dokumentgjennomgang av større notater om opplæring spesielt organisert for voksne, tilpasset opplæring og særskilt tilrettelegging, regulering av minstetid til opplæring og skoledemokrati mv. I tillegg arbeidet utvalget videre med temaer fra tidligere møter, som prinsipper for regelstyringen, overgangen fra barnehage til skole, organisering av elevene i grupper og involvering av eksterne i utvalgets videre arbeid.

Saksliste til utvalgsmøte 13

 

Utvalgsmøte 12: 5.-6. februar i Oslo

Utvalget fikk i løpet av utvalgsmøtet tre ulike presentasjoner:

  • Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenberg-utvalget) leverte sin rapport NOU 2019:3 Nye sjanser – bedre læring, 4. februar 2019. Sekretariatsleder Kjetil Ulvik oppsummerte de mest relevante funnene og anbefalingene i rapporten.
  • Utvalget om videregående opplæring (Lied-utvalget) leverte sin delrapport NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert, 10. desember 2018. Sekretariatsleder Trond Fevolden redegjorde for hovedlinjene i delrapporten, hvor strukturen og innholdet i videregående opplæring blir vurdert, og noen overordnede problemstillinger presentert.
  • OsloMet leverte nylig rapporten «Regelverksetterlevelse i grunnopplæringen», på bestilling av Opplæringslovutvalget. Professor ved OsloMet og utvalgsmedlem, Sølvi Mausethagen, presenterte kort rapporten for resten av utvalget.

I møtet var det også dokumentgjennomgang av en rekke saker med ulike tema, bl.a. skolemiljø, flerfaglig kompetanse i skolen, tverrfaglig samarbeid, reglene om nærskolen og reguleringen av statlig oppnevnte råd og utvalg. Det ble også diskutert hvilken målform den nye loven skal ha, og hvordan utvalget skal legge opp til god og nyttig involvering framover.

Saksliste til utvalgsmøte 12

 

Utvalgsmøte 11,  12. desember i Oslo

Referansegruppen deltok på første del av dette utvalgsmøtet. Hovedtemaene i møte med referansegruppen var

• utfordringer med regelstyringen av grunnopplæringen

• prinsipper for regelstyringen

Referansegruppen ga utvalget nyttige innspill til notatene, som var sendt ut i forkant av møtet. Flere av medlemmene i referansegruppen har også sendt inn skriftlige innspill i etterkant av møtet. Disse finner du her: https://www.opplaringslovutvalget.no/referansegruppen/

I møte behandlet utvalget også et notat om tilleggstjenester (skolefritidsordning, leksehjelp, musikk- og kulturskole og skolebibliotek).

Saksliste til utvalgsmøte 11

 

Utvalgsmøte 10, 13. og 14. november i Bergen og på Solstrand

Hovedtemaene for møtet var bruk av makt og tvang i skolen og personvern i skolen. Utvalget hadde møte med Tvangslovutvalget v/utvalgsleder Bjørn Henning Østenstad. Han informerte oss om Tvangslovsutvalgets arbeid og mulige kontaktpunkter til Opplæringslovutvalgets mandat. Utvalget møtte også Åpenhetsutvalget hvor utkast til retningslinjer for håndtering av fotografering, filming, besøk og reportasjer i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skoler og barnehager var tema. I etterkant diskuterte utvalget personvern i skolen mer generelt.

Utvalgsmedlem Morten Holmboe holdt innlegg om orden, etterforskning og sanksjonering i skolen, etterfulgt av et innlegg fra utvalgsleder Jon Christian F. Nordrum om skoleregler. I møtet behandlet utvalget også notater om lovstruktur og skyss og innlosjering.

Saksliste til utvalgsmøte 10

 

Utvalgsmøte 9, 17. og 18. oktober i Oslo

Hovedtemaet for møtet var tilpasset opplæring og spesialundervisning. Den første møtedagen hadde utvalget invitert prof. Thomas Nordahl, prof. Peder Haug, Unge funksjonshemmede, Elevorganisasjonen, Barneombudet, KS og Utdanningsforbundet til å kommentere følgende:

  • Hvordan fungerer dagens regler?
  • Hvordan skal fremtidens regler være?

Dagen etter drøftet utvalget innspillene de hadde fått og hvordan utvalget skal arbeide med disse temaene fremover. Videre var det dokumentgjennomgang av flere saker, blant annet ledelse og personalet i skolen og bruk av pliktsubjekter i ny lov.

Saksliste til utvalgsmøte 9

 

Utvalgsmøte 8, 26. og 27. september i Oslo

Et av temaene i møtet var prinsipper for regelstyringen av grunnopplæringen. Utvalget drøftet blant annet forslag fra underutvalget.

I møtet var det dokumentgjennomgang av en rekke saker, bl.a. medvirkning i skolen, barnerettslige prinsipper, klage- og tilsynsordninger og internkontroll. Utvalget drøftet også arbeidsgivers styringsrett og profesjonsutøvernes handlingsrom, jf. mandatet hvor det fremgår at «Siktemålet for arbeidet er et regelverk som (…) sikrer at kommunene og fylkeskommunene som skoleeiere har tilstrekkelig handlingsrom til å fremme kvalitetsutvikling i skolen. (…) Videre skal utvalget ta hensyn til at profesjonsutøverne gis tilstrekkelig rom for skjønnsutøvelse.»

Saksliste til utvalgsmøte 8

 

Utvalgsmøte 7, 29. august 2018 i Sogndal

Hovedtema for utvalgsmøtet var samisk opplæring. Med utgangspunkt i aktuelt kunnskapsgrunnlag og innspill utvalget har fått fra ulike aktører innenfor det samiske utdanningsfeltet ble hensiktsmessig regulering av samisk opplæring drøftet.

Utvalget hadde også en gjennomgang av utkast til disposisjon og de første kapitlene i NOU-en utvalget skal levere i desember 2019.

Saksliste til utvalgsmøte 7

Utvalgsmøtet ble avholdt i sammenheng med en studietur til Sogn og Fjordane.

 

Utvalgsmøte 6, 25. og 26. juni i Oslo

Temaet for møtet var prinsipper for regelstyringen av grunnopplæringen og dokumentgjennomgang. Utvalget drøftet hva som er utfordringene med regelstyringen av grunnopplæringen i lys av innspillene utvalget har fått fra referansegruppen og fra ulike aktører i opplæringssektoren som utvalget har møtt

Det følger av mandatet at utvalget skal lage prinsipper for regelstyringen av grunnopplæringen. Prinsippene vil ha betydning både for utvalgets lovforslag og for framtidig regelstyring. I møtet påbegynte utvalget drøftingen av hva slags prinsipper det er behov for. Utvalget drøftet blant annet i hvilke tilfeller det er nødvendig og hensiktsmessig med regelstyring og hva som bør reguleres i henholdsvis lov og forskrift. Utvalget drøftet også mulige prinsipper for regelverksforvaltningen for å legge bedre til rette for god implementering.

I møtet drøftet utvalget også samfunnsendringer på opplæringsområdet og hvilken betydning dette vil kunne ha for ny lovgivning på opplæringsområdet. Utvalget drøftet også møteplanen framover og kunnskapsbehovet.

Saksliste utvalgsmøte 6.

 

Studietur, 30. og 31. mai 2018, Helgelandskysten

Utvalget besøkte Vefsn og Dønna for å få innspill fra elever, lærere, rektorer og kommuneansatte som jobber med opplæring. Les mer om turen her.

 

Utvalgsmøte 5, 24. april 2018 i Oslo

Temaet for møtet var profesjonsutøverne i skolen. To av utvalgets medlemmer, Sølvi Mausethagen og Jan Merok Paulsen, holdt innlegg om lærerrollen og rektorrollen. Førsteamanuensisene Camilla Herlofsen og Marianne K. Bahus fra Universitetet i Agder holdt innlegg om profesjonsutøverne i skolen som rettsanvendere. På bakgrunn av innspillene drøftet utvalget blant annet statlig og lokal styring av profesjonsutøverne i skolen, skjønnsmessige regler og forholdet mellom juridisk og faglig skjønn.

I møtet behandlet utvalget også flere notater med bakgrunnsinformasjon, blant annet om brukerne av opplæringsloven og forslag til ny kommunelov. Dessuten arbeidet utvalget videre med kunnskapsbehovet, bruk av utvalgets nettside og møteplan.

Saksliste utvalgsmøte 5.

 

Utvalgsmøte 4, 20. og 21. mars 2018 i Drammen

Temaet for møtet var lokal kvalitetsutvikling i skolen i møte med rettslig styring. Drammen kommune v/ utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal og utviklingsleder Hilde Schjerven redegjorde for styrker og utfordringer i grunnopplæringen, kvalitetsutvikling i Drammen og lokalt virksomhetsstyring og kvalitetsutvikling i møte med rettslig styring. Christian Evenshaug (tillitsvalgt), Marianne Støa (planrådgiver skole), Lena Kilen (rektor ved Aronsløkka skole), Maria L. Pharo (rektor ved Rødskog skole) og Gro Tveten (rektor ved Brandengen skole) redegjorde for leder-, lærer- og tillitsvalgtperspektivet. På bakgrunn av innleggene drøftet utvalget og deltakerne fra Drammen kommunen blant annet utfordringer med dagens regelverk og hvordan regelverket kan bidra til kvalitetsutvikling i skolen.

Utvalget møtte også tre elever fra 5. og 7. trinn fra Åssiden skole. Elevene hadde på forhånd fått oversendt spørsmål og ga utvalget mange innspill om blant annet likhet og rettigheter, motivasjon og trivsel og det å få være med å bestemme.

Ett av utvalgets medlemmer, Anne Lise Fimreite, redegjorde for kommune- og regionreformen og betydningen for utvalget. I møtet drøftet utvalget også kunnskapsbehovet, bruk av utvalgets nettside og møteplan.

Saksliste utvalgsmøte 4.

 

Utvalgsmøte 3, 6. mars 2018 i Oslo

Temaet for møtet var utfordringer med regelstyringen av grunnopplæringen. Medlemmene i referansegruppen holdt innlegg om hva de mente var de største utfordringene med regelstyringen. Innspillene ble deretter drøftet av utvalget og referansegruppen. Blant temaene som ble drøftet var lovens omfang og detaljnivå, behovet for klarere rettigheter for elevene på noen områder, fordeling av ansvar og myndighet og manglende etterlevelse av regelverket. I etterkant av møtet sendte medlemmene i referansegruppen skriftlige innspill til utvalget. Innspill fra referansegruppen.

I møtet drøftet utvalget også hvordan det skal involvere barn i arbeidet og hvordan konsekvenser for barn skal utredes.

Saksliste utvalgsmøte 3.

 

Utvalgsmøte 2, 6. februar 2018 i Oslo

Temaet for møtet var målene for grunnopplæringen og utfordringer med styringen av grunnopplæringen. Professor Jorunn Møller (UiO) holdt innlegg om regelverk som ett av flere styringsvirkemidler. Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet, holdt innlegg om dagens regelstyring av grunnopplæringen, utviklingstrekk, viktige forutsetninger og utfordringer

I møtet drøftet utvalget:

  • Hva som er de sentrale målene og prinsippene for grunnopplæringen. Dette er relevant fordi utvalget skal foreslå et regelverk som bidrar til at målene og prinsippene for grunnopplæringen nås.
  • Hva som er utfordringene med dagens regelstyring av grunnopplæringen og hvilke forutsetninger som må være på plass for at et regelverk skal fungere.

Saksliste utvalgsmøte 2.

 

Utvalgsmøte 1, 12. og 13. desember 2017 i Oslo

Temaet på det første utvalgsmøtet var bakgrunnen og rammene for utvalgets arbeid. Kunnskapsdepartementet v/avdelingsdirektør Erik Saglie redegjorde for bakgrunnen for oppnevningen av utvalget, og daværende statsråd, Torbjørn Røe Isaksen, møtte utvalget og delte sine tanker om utvalgets mandat. Barneombud, Anne Lindboe, holdt et innlegg om barns rett til medvirkning og om involvering av barn i utvalgets arbeid. Utvalget fikk i tillegg en orientering fra professor Eivind Smith om arbeidet til det forrige lovutvalget på grunnopplæringens område og Smith-utvalgets utredning NOU 1995:18.

I møtet drøftet utvalget innholdet i utvalgets mandat, rammene for utvalgets arbeid og planer for involvering av elever, lærlinger og sentrale aktører i utdanningssektoren. Prosjektet «Klart lovspråk» ble også presentert med referanse til at mandatet inneholder krav om at lovforslaget skal utformes i et klart og godt språk.

Saksliste utvalgsmøte 1.